Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Για το διάστημα του ταξιδιού σας, το ταξιδιωτικό γραφείο SPLENDID TRAVER μπορεί να σας παρέχει προαιρετικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ταξιδιωτική ασφάλιση μέσω της INTERAMERICAN υπ’ αριθμ. 1802652 & σε συνεργασία με την ANAX ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, όπου ισχύουν τα εξής:

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 30.000€
 • Ιατροφαρμακευτικές εξω-νοσοκομειακές δαπάνες έως 1.000€.
 • Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής έως 10.000€.
 • Κάλυψη εξόδων ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή για μετακίνηση ενός στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται και κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο για 5 μέρες έως 500€
 • Έξοδα αποστολής φαρμάκων του Ασφαλισμένου έως 300€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
 • Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων έως 500€
 • Έξοδα μετάφρασης έως 300€
 • Έξοδα επαναπατρισμού Ασφαλισμένου, εφόσον η νοσηλεία του ή η αποκατάσταση της υγείας του προβλέπεται να διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, έως 5.000€. Καλύπτονται και τα έξοδα ενός αεροπορικού εισιτηρίου για επαναπατρισμό των συνταξιδευόμενων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου, αν απαιτηθεί.
 • Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης ακύρωσης ταξιδιού, 1 αεροπορικό εισιτήριο και έως €1.000
 • Αποζημίωση με επιστροφή προκαταβολής ή ποσού για αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής και λοιπά έξοδα του ταξιδιού έως 1.050€. Αφορά περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό με τουλάχιστον μια διανυκτέρευση, απώλειας ασφαλισμένου ή ατόμου έως Β βαθμού συγγένειας κ.α. (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς). Όσον αφορά στην περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού λόγω νόσησης από COVID, η κάλυψη των ακυρωτικών θα ισχύει στο 70% της απαίτησης αποζημίωσης και ως το 70% του ανώτατου ορίου των 1.050€
 • Έξοδα λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 200€.
 • Απώλεια Αποσκευών από αεροπορικά ταξίδια έως 500€ (ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους).
 • Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
 • Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.
 • Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).
 • Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 5.000€.
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων έως 10.000€
 • Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες καθώς και υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου, χωρίς όριο κόστους αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αδυνατεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας και απαιτείται η μετακίνησή του

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 30.000€
 • Ιατροφαρμακευτικές εξω-νοσοκομειακές δαπάνες έως 500€.
 • Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής έως 1.000€.
 • Κάλυψη εξόδων ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή (με δημόσιο μέσο μεταφοράς) για μετακίνηση ενός στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται και κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο για 5 μέρες έως 250€
 • Έξοδα αποστολής φαρμάκων του Ασφαλισμένου έως 300€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
 • Έξοδα αποστολής φαρμάκων του Ασφαλισμένου έως 300€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
 • Έξοδα μετάφρασης έως 300€
 • Έξοδα επαναπατρισμού Ασφαλισμένου, εφόσον η νοσηλεία του ή η αποκατάσταση της υγείας του προβλέπεται να διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, έως 5.000€. Καλύπτονται και τα έξοδα ενός αεροπορικού εισιτηρίου (με δημόσιο μέσο μεταφοράς) για επαναπατρισμό των συνταξιδευόμενων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου, αν απαιτηθεί.
 • Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης ακύρωσης ταξιδιού, 1 αεροπορικό εισιτήριο και έως €500
 • Αποζημίωση με επιστροφή προκαταβολής ή ποσού για αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής και λοιπά έξοδα του ταξιδιού έως 1.050€. Αφορά περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό με τουλάχιστον μια διανυκτέρευση, νόσησης από COVID, απώλειας ασφαλισμένου ή ατόμου έως Β βαθμού συγγένειας κ.α. (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς)
 • Έξοδα λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 200€.
 • Απώλεια Αποσκευών από αεροπορικά ταξίδια έως 300€ (ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους).
 • Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 500€.
 • Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.
 • Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 200€).
 • Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 2.000€.
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων έως 10.000€
 • Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες καθώς και υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου, χωρίς όριο κόστους αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αδυνατεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας και απαιτείται η μετακίνησή του.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Αφορούν Ταξίδια Εσωτερικού-Εξωτερικού)

 • Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
 • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους και περιστατικά:
  • Κινδύνους που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε εξωτερικό πόλεμο (κη-ρυγμένο ή ακήρυκτο) εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα διάπραξής της, καθώς και κινδύνους που οφείλονται σε πυρηνική ενέργεια.
  • Κινδύνους που οφείλονται σε ψυχική ή νοητική ασθένεια.
  • Οδοντιατρικά περιστατικά
  • Εγκύους που βρίσκονται πάνω από τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης για περιστατικά επι-πλοκών εγκυμοσύνης.
  • Μεταφορά σορού σε περίπτωση απώλειας ζωής, κατά το χρονικό διάστημα που ο Ασφα-λισμένος μετακινείται για να υποβληθεί σε θεραπεία, σαν συνέπεια χρόνιας πάθησης.
  • Την περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ταξιδεύει αντίθετα από συμβουλές γιατρού.
  • Την περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ταξιδεύει προγραμματισμένα για να πάρει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες, ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης.
  • Την περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία.
  • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και υγειονομικής μεταφοράς για χρόνιες παθή-σεις ή παθήσεις που προϋπάρχουν της ασφάλισης.
  • Ακυρώσεις εισιτηρίων μετά το check-in ή ακυρώσεις λόγω απεργίας οποιουδήποτε φορέα, εταιρίας ή οργανισμού
  • Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με αποδεδειγμένο δόλο ή εξαιτίας σημαντικής παράλειψης του Ασφαλισμένου.
  • Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που συνέβησαν.
  • Ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών
  • Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε αγώνες και αθλήματα που γίνονται επαγγελματικά, λόγω πρωταθλητισμού, εξάσκησης ή προπόνησης σε εναέρια ή επικίνδυνα σπορ (ex¬treme sports), αναρριχήσεις, εξερευνήσεις, καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση σαν πιλότος ή σαν μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος.
  • Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό που προκαλείται από τον Ασφαλισμένο.
  • Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε πολεμικές επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια
 • Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρείας. Στην περίπτωση περιστατικού εξαιτίας του Covid -19 o Ασφα¬λισμένος θα πρέπει να προσκομίσει θετικό διαγνωστικό test PCR από δημόσιο νοσοκομείο ή από αναγνωρισμένο διαγνωστικό κέντρο.
 • Για τις παροχές εξω-νοσοκομειακών δαπανών καθώς και για την αποζημίωση ακύρωσης ταξιδιού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
 • Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
  • Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.
  • One Day Clinic-One Day Surgery
  • Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
  • Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
  • Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.
 • Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.